எழுத்து வேந்தர் இந்திரா சௌந்தரரராஜன் அவர்களை வரவேற்றபோது

எழுத்து வேந்தர் இந்திரா சௌந்தரரராஜன் அவர்களை வரவேற்றபோதுகருத்துகள்