டென்மார்க்கில் வசித்து வரும் எழுத்தாளர் வி.ஜீவகுமாரன்,திருமதி ஜீவகுமாரன் எழுத்தாளர் திருச்சி சந்தர், கவிஞர் பேனா மனோகரன் ( காவல் கண்காணிப்பாளர் பணி நிறைவு ) இவர்களுடன் கவிஞர் இரா .இரவி !

டென்மார்க்கில் வசித்து வரும் எழுத்தாளர்  வி.ஜீவகுமாரன்,திருமதி ஜீவகுமாரன் எழுத்தாளர் திருச்சி  சந்தர்,  கவிஞர் பேனா மனோகரன் ( காவல் கண்காணிப்பாளர் பணி நிறைவு ) இவர்களுடன் கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்