சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றாகிய வைகை ஆற்றில் வெள்ளம் ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

சங்கம்  வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றாகிய வைகை ஆற்றில் வெள்ளம் !
படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !


கருத்துகள்