முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப அவர்கள் எழுதிய " கேள்வியும் நானே ! பதிலும் நானே !" நூலை முன் வைத்து ,சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் வெ .இறையன்பு அவர்களுடன் 16.12.2107 அன்று ஒரு இனிய மாலை

முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப அவர்கள் எழுதிய " கேள்வியும் நானே ! பதிலும் நானே !" நூலை முன் வைத்து ,சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில்
வெ .இறையன்பு அவர்களுடன் 16.12.2107 அன்று ஒரு இனிய மாலை

கருத்துகள்