படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி ! . புலவர் ஆ .நாகராசன்
படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி !

.
ry;ypfl;L
Ml;lk; ghl;lk; Mr;R!

புலவர் ஆ .நாகராசன் 

jhAk; NrAkha;j; jpuz;L epd;dhq;f nkhpdh flypNy!
ry;ypfl;l elj;jDKd;D xj;jf; fhypNy!
NehAk; te;JUk; nehbAk; te;JUk; ry;ypfl;ltpl;lh  khhp
nehe;E Nghth nehe;J Nghth Ch;f;Fb nfl;lh! (1)

ry;ypfl;l epWj;jr;nrhy;y ePq;fahUlh? vq;f
    rf;fsj;jp ngj;jtq;fsh? Xbg;Nghq;flh!
nky;y nky;y tk;Gf;fpOj;Jf;fpl;l thhPq;f- ehq;f
    ntFz;nlOe;jhy; jhq;f khl;Bq;f Nghq;flhNghq;f (2)

nghl;Litg;GNghk; G+Kbg;Nghk; vq;fkhl;Lf;F-nfhk;gpy;
    GJtz;zk; jPl;bg; ghh;g;Nghk; vq;fkhl;Lf;F
gl;Lj;Jz;ilf; nfhk;gjdpy; fl;bKbg;Nghk;-ehq;f
    ghq;fhf nghq;fypl;L cz;ikf; nfhLg;Nghk;!(3)

ry;ypf;fhR gl;Lj;Jz;Lf; Fs;NsapUf;Fk; -mJ
    jiyiaj;J}f;fpr; Rw;wpg;ghh;j;Jj; njhz;il nrUf;Fk;
gy;iyf;fbj;Jj; Jz;ilg;gwpf;ff; FUjp Jbf;Fk; - ,isQh;
    gl;lhsj;ijg; gha;e;Jtpul;l mJTk; Fjpf;Fk;!(4)

nfhk;Gyfl;ba Jz;nlhL te;jhy; FJfyk; gpwf;Fk;
    $lhJd;d khkd;jfs; neQ;rpy; fhjYk; ntbf;Fk;
njk;Gk;gpwf;Fk; Njfk;rpyph;f;Fk; rpd;dg;nghz;zg; ghh;j;jh
    jpUf;fptpl kPirapid nuz;LifAe; Jbf;Fk;!(5)

nfhk;Gygl;Lj; Jz;ilf;fl;b mtpo;j;JtpLNthk;
    rk;ke;jfhuidg; gpbf;fr;nrhy;yp tk;Gf;fpOg;Nghk;
nghq;fpte;j Nuhrj;jhNy khl;ilAk; gpbg;ghd;
    Nghdhg;Nghfl;L nkd;Dnrhy;ypg;nghz;izAk; nfhLg;Nghk;(6)

ngj;jnghz;Zk; $bepd;Dr;R jKf;fk; vjphpNy me;jg;
    ngUiknrhy;y fk;gDe;jhd; tuTKbaNy!
nkhj;jj;jpNy jiunjhpaNy kJiu efhpNy md;W
    tPl;Lf;Fs;Ns ahUkpy;Ny me;jepiyapNy!(7)

ghAk;Gypaha; khztq;f xd;dhr;Nre;jhq;f-mijg;
    ghj;jtq;f vd;dj;jr;nrhy;y tpae;JNghdhq;f
XAkhlh  ,e;jf;$l;lk; vd epidr;rhq;f  mij
    cUf;Fiyf;f mhrpayhh; Jbr;rhq;f

$l;lj;Jy epd;D Fk;khsk; Nghlfl;rpf;fhud; Jbr;rhd;
    $lhJd;D Nghuhl;lf;fhud; rukha; ntbr;rhd;
ghl;rhg; gypf;fy gg;Gk; Ntfy
    glhj ghLgl;lhd; fl;rpf;fhud; glhjghLgl;lhd;

khLk; gpbr;rhr;R khz;Lk; tpOe;jhr;R
    kfpo;r;rp te;jhr;R  ry;ypfl;L
MLk; fskhd myq;fh ey;Y}Nu
    Ml;lk; ghl;lk; Mr;R!

கருத்துகள்