பெருந்தகையீா், வணக்கம் பாரதி தேசியப் பேரவை சாா்பில் கருத்தரங்கம் கவியரங்கம்

பெருந்தகையீா், வணக்கம்
              பாரதி தேசியப் பேரவை சாா்பில் கருத்தரங்கம் கவியரங்கம்

கருத்துகள்