பொதிகை மின்னல் தந்த தலைப்பு ! வயல் ! கவிஞர் இரா .இரவி !பொதிகை மின்னல் தந்த தலைப்பு !

வயல்  !     கவிஞர் இரா .இரவி !

வானம் பார்த்த பூமி 
விரிசல் விழுந்து வெடித்தன 
வயல்  ! 

பொன் விளையும் பூமி 
புழுதிக்காடானது 
வயல்  ! 

வாழ்வாதாரம் இழக்கவைத்து
வாழ்வைப் பறிக்குது 
வயல்  !  

பாயவில்லை காவிரி 
காய்ந்தது 
வயல்  !  

சோறுப் போட்ட பூமி 
கூறுப் போட்டு வீடானது 
வயல்  !  

பச்சையான பூமியும் 
பாலம் பாலமாக
வயல்  !   

தண்ணீர் இன்றி 
விக்கி நிற்கிறது 
வயல் !

நாத்து நட 
சேறு இல்லை 
வயல்  !   

களை  எடுக்க 
கதிர்கள் இல்லை 
வயல்  !   

வந்தது தொழிற்சாலை சாயம் 
வீழ்ந்தது விவசாயம் 
வயல்  !   

பறித்துவிட்டன 
பன்னாட்டு நிறுவனங்கள்   
வயல்  !   

கருத்துகள்