இனிய நண்பர் சிறந்த சிந்தனையாளர் பொறியாளர் ரத்தினவேல்அவர்களின் மகன் விக்ரம் - சுருதி திருமண வரவேற்பில்

இனிய நண்பர் சிறந்த சிந்தனையாளர் பொறியாளர் ரத்தினவேல்அவர்களின்  மகன் விக்ரம் - சுருதி  திருமண வரவேற்பில்  பொறியாளர் ரத்தினவேல், திருமதி . ரத்தினவேல்  பொறியாளர் ஜ.சுரேஷ் ,கவிஞர் இரா .இரவி
கருத்துகள்