அறம் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

அறம் ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 

அடுத்தவருக்குத் தீங்கு 
நினைக்காதிருத்தல் 
அறம் ! 
எவ்வுயிரும் தன்னுயிராய் 
நினைத்தல் 
அறம் ! 
வன்முறை 
விரும்பாதிருத்தல் 
அறம் ! 
மனசாட்சிப்படி 
நடத்தல் 
அறம் ! 
பிறர் கண்ணீர் 
துடைத்தல் 
அறம் ! 
நேசக்கரம் 
நீட்டுதல் 
அறம் ! 
மனிதநேயம் 
காட்டுதல் 
அறம் ! 
உதவிடும் 
உள்ளம் 
அறம் ! 
இருப்பதைப் 
பகிர்தல் 
அறம் ! 
வன்சொல் 
பேசாதிருத்தல் 
அறம் ! 
இன்சொல் மட்டுமே 
பேசுதல் 
அறம் ! 
அமைதி 
காத்தல் 
அறம் ! 
சினம் 
தவிர்த்தல் 
அறம் ! 
மரம் 
வளர்த்தல் 
அறம் ! 
விலங்குகளையும் 
நேசித்தல் 
அறம் ! 
பறவைகளிடம் 
பாசம் காட்டுதல் 
அறம் ! 
கட்டுப்பாட்டில் 
காமம் 
அறம் ! 
ஒழுக்கம் 
பேணுதல் 
அறம் ! 
பகையின்றி 
வாழ்தல் 
அறம் ! 
புகைப்பிடிக்காது 
வாழ்தல் 
அறம் ! 
மது அருந்தாது 
வாழ்தல் 
அறம் ! 
பண்பாடு 
காத்தல் 
அறம் ! 
நேர்மையாக 
நடத்தல் 
அறம் ! 
கண்ணியம் 
காத்தல் 
அறம் ! 
பிறர் பொருள் 
திருடாதிருத்தல் 
அறம் ! 
மெய் மட்டுமே 
பேசுதல் 
அறம் ! 
பொய்யே 
பேசாதிருத்தல் 
அறம் ! 
பிறர் பசி 
நீக்குதல் 
அறம் ! 
வறுமையிலும் 
செம்மை 
அறம் ! 
பிறரை 
மதித்தல் 
அறம் ! 
பிறரை 
அவமதிக்காதிருத்தல் 
அறம் ! 
மனைவியின் கருத்துக்கு 
மதிப்பளித்தல் 
அறம் !

கருத்துகள்