புனித மரியன்னை மேல்நிலைப் பள்ளி முன்னாள் மாணவர் இயக்கம் 75 ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழாவில் பாராட்டி பொன்னாடைப் போர்த்திய போது

புனித மரியன்னை மேல்நிலைப் பள்ளி முன்னாள் மாணவர் இயக்கம் 75 ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழாவில் பாராட்டி பொன்னாடைப் போர்த்திய போது.

கருத்துகள்