அமெரிக்கா வாசிங்டனில் உள்ள குறுந்தொகை வட்டாரத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் பன்னாட்டு மாநாட்டில் இலக்கிய தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன் எழுதிய 139 வது நூல் "பன்முக நோக்கில் குறுந்தொகை " நூல். 26.8.2017 அன்று அமெரிக்காவில் வெளியிட உள்ளனர் .

அமெரிக்கா வாசிங்டனில் உள்ள குறுந்தொகை வட்டாரத்   தமிழ்ச் சங்கத்தின் பன்னாட்டு மாநாட்டில் இலக்கிய  தமிழ்த் தேனீ 
இரா .மோகன்  எழுதிய 139 வது நூல்  "பன்முக நோக்கில் குறுந்தொகை " நூல்.
 26.8.2017 அன்று அமெரிக்காவில் வெளியிட உள்ளனர் .

கருத்துகள்