புதிய படங்கள் ஒரு வாரம் கூட ஓடுவதில்லை .ஆனால் பழைய படம் ஐம்பது நாட்கள் தாண்டி ஓடுகிறது !

புதிய படங்கள் ஒரு வாரம் கூட ஓடுவதில்லை .ஆனால் பழைய படம் ஐம்பது நாட்கள் தாண்டி  ஓடுகிறது !

கருத்துகள்