சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் புரட்சி கவிஞர் பிறந்த தின விழா !

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் புரட்சி கவிஞர் பிறந்த தின விழா !

கருத்துகள்