சொந்த சொத்துக்களை விற்று பொதுமக்களுக்கு அணை கட்டிய மாமனிதர் கர்னல் பென்னிகுக் பிறந்த நாள் விழா !

சொந்த சொத்துக்களை விற்று பொதுமக்களுக்கு அணை கட்டிய மாமனிதர்  கர்னல் பென்னிகுக் பிறந்த நாள் விழா !

கருத்துகள்