உயர்திணை யார் ? கவிஞர் இரா .இரவி !

கூடி உண்ணும் பறவைகள் 
தனித்து உண்ணும் மனிதர்கள் 
உயர்திணை யார் ?
கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்