பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் விவாதம் அன்றும் இன்றும் என்ற தலைப்பில் கருத்தரங்கம் நடந்தது .நானும் கருத்துரை வழங்கினேன் ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் விவாதம் அன்றும் இன்றும் என்ற தலைப்பில் கருத்தரங்கம் நடந்தது .நானும் கருத்துரை வழங்கினேன் ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்