சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் தமிழறிஞர் தமிழண்ணல் நினைவைப் போற்றும் நிகழ்வு ! தமிழண்ணல் குடும்பத்தினர் ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் தமிழறிஞர் தமிழண்ணல் நினைவைப் போற்றும் நிகழ்வு ! 

தமிழண்ணல் குடும்பத்தினர் ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !


கருத்துகள்