கலைமாமணி கு .ஞானசம்பந்தன் அவர்கள் தினமணி இளைஞர் மணியில் செவ்வாய் தோறும் எழுதி வரும் 'உன்னோடு போட்டிபோடு' தன்னம்பிக்கைத் தொடர் படித்து மகிழுங்கள் .
கலைமாமணி கு .ஞானசம்பந்தன் அவர்கள் தினமணி இளைஞர் மணியில் செவ்வாய் தோறும் எழுதி வரும் 'உன்னோடு போட்டிபோடு' தன்னம்பிக்கைத் தொடர் படித்து மகிழுங்கள் . 

கருத்துகள்