பெயர் மாற்றம்


பெயர் மாற்றம் 
எப்போதும் பணம் வரும் இயந்திரமன்று 
எப்போதாவது பணம் வரும் இயந்திரம் !
கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்