பழங்கள் நிஜம் அல்ல போலிகள் .உண்ணமுடியாதவை !படஙகள் கவிஞர் இரா .இரவி

பழங்கள்   நிஜம் அல்ல போலிகள் .உண்ணமுடியாதவை !படஙகள் கவிஞர் இரா .இரவி

கருத்துகள்