சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு இ .ஆ .ப .அவர்கள் எழுதிய"இலக்கியத்தில் மேலாண்மை "நூல் அறிமுக விழா

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு இ .ஆ .ப .அவர்கள் எழுதிய"இலக்கியத்தில் மேலாண்மை "நூல் அறிமுக விழா .
கருத்துகள்