புலிக்குட்டிப் போன்று புலிப்பார்வைப் பார்க்கும் பூனைக்குட்டி ! கவிஞர் இரா .இரவி .

புலிக்குட்டிப் போன்று  
புலிப்பார்வைப் பார்க்கும்
பூனைக்குட்டி !
கவிஞர் இரா .இரவி
.

கருத்துகள்