தருமபுரியில் இருந்து பெங்களூரூ தொடர் வண்டி பயணத்தின் பொது எடுத்து இயற்கை காட்சிகள் .படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி.

தருமபுரியில் இருந்து பெங்களூரூ தொடர் வண்டி பயணத்தின் பொது எடுத்து இயற்கை காட்சிகள் .படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி.
கருத்துகள்