கீதையின் மீது கை வைத்து பதவி ஏற்றவர் திருக்குறள் மீது கை வைத்து பதவி ஏற்று இருந்தால் இன்னும் சிறப்பாகஇருந்திருக்கும்

கீதையின் மீது கை வைத்து பதவி ஏற்றவர் திருக்குறள் மீது கை வைத்து  பதவி ஏற்று இருந்தால் இன்னும் சிறப்பாகஇருந்திருக்கும்


கருத்துகள்