தமிழம்.பண்பலை 24 மணி நேரமும் திருக்குறளை இசை வடிவில் பரப்புகிறது.

தமிழம்.பண்பலை 24 மணி நேரமும் திருக்குறளை இசை வடிவில் பரப்புகிறது.


தமிழம்.பண்பலை உங்களுக்குச் சிறப்பானதாகத் தோன்றினால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் சொல்லுங்கள். அவர்களும் கேட்கட்டும். 


ஆன்டிராய்டு கைபேசியிலும் ஐபேடிலும் தமிழம்.பண்பலை கேட்கலாம். அதற்கான மென்பொருளை இறக்கி நிறுவிக் கொள்ளுங்கள்

இணையத்தில் கேட்க உங்கள் ஒலிப்பானைத் திறந்து வையுங்கள்

--

கருத்துகள்