உள் நாட்டு அஞ்சல் அட்டை ஹைக்கூ இதழ் ! நன்றி ஆசிரியர் இனிய நண்பர் முனைவர் கவிஞர் தாமோதர கண்ணன்

உள் நாட்டு அஞ்சல் அட்டை ஹைக்கூ இதழ் ! நன்றி ஆசிரியர் இனிய நண்பர் முனைவர் கவிஞர் தாமோதர கண்ணன்


கருத்துகள்