வீரத் தியாகி விஸ்வநாததாஸ் நினைவு தினக் கூட்டம் ! செய்தி மற்றும் படங்கள் !கருத்துகள்