காந்தி கிராமப் பல்கலைக் கழகப் பேராசிரியர் இனிய நண்பர் ஆனந்த குமார் அவர்கள் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக் கழகத்தில் உரை !

காந்தி கிராமப் பல்கலைக் கழகப் பேராசிரியர்   இனிய நண்பர் ஆனந்த குமார் அவர்கள் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக் கழகத்தில் உரை !


கருத்துகள்