துளிப்பா ! கவிஞர் இரா .இரவி !
பறவைகள் கூட கூடி உண்கின்றன
இரையை
மனிதன் ?

கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்