உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் ,மற்றும் சென்னை பல்கலைக் கழகம் இணைந்து சென்னையில் நடத்திய பன்னாட்டுத் திருக்குறள் மாநாடு படங்கள் !

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் ,மற்றும் சென்னை பல்கலைக் கழகம் இணைந்து சென்னையில் நடத்திய பன்னாட்டுத் திருக்குறள் மாநாடு படங்கள் !
கருத்துகள்