குரு புற்று நோய் மருத்துவமனை விளபரப் பலகைமதுரை விமான நிலையம் செல்லும் வழியில் உள்ளது !

குரு புற்று நோய் மருத்துவமனை விளபரப் பலகைமதுரை விமான நிலையம் செல்லும் வழியில் உள்ளது !

கருத்துகள்