படத்திற்கு நச் வரிகள் ! நன்றி .தினகரன் நாளிதழ் !

படத்திற்கு நச் வரிகள் ! நன்றி .தினகரன் நாளிதழ் !

ஆடி அடங்கும் வாழ்க்கை
ஆறடி மட்டுமே உனக்கு
ஆட்டம் நிறுத்து !

மண்ணுக்கு இரையாகும்
மானிடா
மண் ஆசை எதுக்கடா ?

கோடீசுவரனாக இருந்தாலும்
கடைசியாக உனக்கும்
ஆறடிதான் !

வருவதில்லை
நோய்கள்
உழைப்பாளிக்கு !

வியர்வை சிந்தி உழைப்பவனை
வானம் பன்னீர் சிந்தி
வாழ்த்தும் !

சோர்ந்து விடாதே
கொஞ்சம் தோண்டு
வந்துவிடும் தண்ணீர் !

முயற்சி திருவினையாக்கும்
முற்றிலும் உண்மை
கிட்டும் புதையல் !

கருத்துகள்