படித்ததில் பிடித்தது ! மதுரையில் ஓடும் தானிகளில் ( ஆட்டோ ) உள்ள வாசகம்

படித்ததில் பிடித்தது !
மதுரையில்  ஓடும் தானிகளில் ( ஆட்டோ ) உள்ள வாசகம்

கருத்துகள்