தானத்தில் சிறந்தது எது ? நிதானமா ? கண் தானமா ? மனிதநேய மாமணி எம் .பழனியப்பன் நிறுவனர் அகவிழி பார்வையற்றோர் விடுதி ! நன்றி உதவிக்க்கரம் மாத இதழ் !

தானத்தில் சிறந்தது எது ? நிதானமா ? கண் தானமா ?
மனிதநேய மாமணி எம் .பழனியப்பன் நிறுவனர் அகவிழி    பார்வையற்றோர் விடுதி !
நன்றி உதவிக்க்கரம் மாத இதழ் !

கருத்துகள்