திருப்பரங்குன்றம் தங்கத்தேர்

திருப்பரங்குன்றம் தங்கத்தேர்.

கருத்துகள்