கவிஒவியா மாத இதழ் சார்பாக கவிஞர் மன்னை பாசந்திக்கு பைந்தமிழ்க்கவி விருது வழங்கப்பட்டது

கவிஒவியா மாத இதழ் சார்பாக  கவிஞர் மன்னை பாசந்திக்கு பைந்தமிழ்க்கவி விருது வழங்கப்பட்டது .

கருத்துகள்