மதுரையில் நடை பெற்ற பாரம்பரியச் சின்னங்களை பாதுகாத்தல் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டு கவிஞர் இரா .இரவி கருத்துரை வழங்கியமைக்கு வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்.

மதுரையில் நடை பெற்ற பாரம்பரியச் சின்னங்களை பாதுகாத்தல் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டு கவிஞர் இரா .இரவி கருத்துரை வழங்கியமைக்கு வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்.

கருத்துகள்