ஆஷ்திரேலிய எழுத்தாளர் முனைவர் மாலினி ஆனந்த கிருஷ்ணனுக்கு பாராட்டு .

இனிய நண்பர் சோலை தமிழினியன் மின் அஞ்சலில் அனுப்பிய சென்னை நிகழ்வு . ஆஷ்திரேலிய எழுத்தாளர் முனைவர் மாலினி ஆனந்த கிருஷ்ணனுக்கு பாராட்டு .

கருத்துகள்