படித்ததில் பிடித்தது ! ஹைக்கூ - ச.சந்திரா !

படித்ததில் பிடித்தது !

ஹைக்கூ - ச.சந்திரா !

பூணூல் அங்கி குல்லாவில்
இழையோடும் பருத்திக்குத் தெரியும்
எம்மதமும் சம்மதமென்று!

கருத்துகள்