என் கவிதை வானில் நூல் ஆசிரியர் கவிஞர் ஹரி கிருஷ்ணன் ! நூல் அணிந்துரை கவிஞர் இரா .இரவி !

என் கவிதை வானில் 
நூல் ஆசிரியர் கவிஞர் ஹரி கிருஷ்ணன் !
நூல் அணிந்துரை  கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்