தாய் தனிப்பயிற்சி மையத்தின் ஆண்டு விழா மணியம்மை தொடக்கப் பள்ளியில் நடைபெற்றது .

தாய் தனிப்பயிற்சி மையத்தின் ஆண்டு விழா மணியம்மை தொடக்கப் பள்ளியில் நடைபெற்றது .

கருத்துகள்