மதுரைக்கு வந்த இனிய நண்பர் வித்தகக் கவிஞர் பா.விஜய் அவர்களை சென்னைக்கு வழி அனுப்பி வைத்தபோது

மதுரைக்கு வந்த இனிய நண்பர் வித்தகக் கவிஞர் பா.விஜய் அவர்களை  சென்னைக்கு வழி அனுப்பி வைத்தபோது எடுத்தபுகைப்படம் உடன் இனிய நண்பர் முதுநிலைத் தமிழாசிரியர் ஞா. சந்திரன் புகைப்படங்கள் இனிய நண்பர் இசக்கி கை வண்ணத்தில் .


கருத்துகள்