ஆயிரம் வைசியர் கல்லூரியில் ஹைக்கூ திருவிழா !

ஆயிரம் வைசியர் கல்லூரியில் ஹைக்கூ திருவிழா !

கருத்துகள்