ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பென்னிங்டன் நூலகத்திற்கு நூலைஅனுப்பலாம் .

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பென்னிங்டன் நூலகத்திற்கு நூலைஅனுப்பலாம் .ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பென்னிங்டன் நூலகத்திற்கு நூலைஅனுப்பலாம் .


ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் திரு .ரத்தினவேல் அவர்களுக்கு என்னுடைய நூல்களை அனுப்பி இருந்தேன் .அவர் படித்து விட்டு முக நூலில் அறிமுகம் செய்து விட்டு .அந்த நூல்களை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பென்னிங்டன் நூலகத்தில் கொடுத்து உள்ளார் .அவர்கள் நூலை பெற்றுக் கொண்டு ஒப்புதல் நன்றி மடலும் ,சான்றிதழும் அனுப்பி உள்ளனர் .மற்ற படைப்பாளிகளும் நூலை நூலகத்திற்கு அனுப்பலாம் .

கருத்துகள்