ஈழப்போர் முடிந்து விட வில்லை !எழுத்துச் செம்மல் வை.சவகர் ஆறுமுகம் ! நன்றி தமிழ்ப்பணி மாத இதழ் .

ஈழப்போர்  முடிந்து விட வில்லை !எழுத்துச் செம்மல் வை.சவகர் ஆறுமுகம் ! நன்றி தமிழ்ப்பணி மாத இதழ் .

கருத்துகள்