ஆயிரம் ஹைக்கூ! நூல விமர்சனம் கவிஞர்! திலீபன் கண்ணதாசன் . நன்றி தமிழ்ப்பணி மாத இதழ் .

ஆயிரம் ஹைக்கூ!  நூல விமர்சனம் கவிஞர்!  திலீபன் கண்ணதாசன் .
நன்றி தமிழ்ப்பணி மாத இதழ் .

கருத்துகள்