குவளைகள் நன்கொடையாக வழங்கினார் .

திரு ராஜேந்திரன் அவர்கள் தன்னம்பிக்கை   வாசகர் வட்டம் நடைபெறும்  சிபி கல்லூரிக்கு தேநீர் ஊற்றும் குவளைகள் நன்கொடையாக  வழங்கினார் 
.

கருத்துகள்