அகவிழி பார்வையற்றோர் விடுதி மற்றும் அரசு இராசாசி மருத்துவனை இணைந்து நடத்திய இரத்த தான முகாம் ,கண் சிகிச்சை முகாம்

அகவிழி பார்வையற்றோர் விடுதி மற்றும் அரசு இராசாசி மருத்துவனை இணைந்து நடத்திய இரத்த தான முகாம் ,கண் சிகிச்சை முகாம் 

கருத்துகள்