ஆயிரம் ஹைக்கூ நூல் விமர்சனம் இனிய நண்பர்,கவிஞர் பொன் .குமார் .சேலம்

ஆயிரம் ஹைக்கூ நூல் விமர்சனம் 
இனிய நண்பர்,கவிஞர் பொன் .குமார் .சேலம்

கருத்துகள்