தன்னம்பிக்கை வாசகர் வட்டத்தில் கவிக்குயில் இரா .கணேசன் மகள் சிறுமி பொற்க்கொடி திருக்குறள் மற்றும் தமிழ்ப்பாடல் மனப்பாடமாக சொன்னது .

தன்னம்பிக்கை வாசகர் வட்டத்தில் கவிக்குயில் இரா .கணேசன் மகள் சிறுமி பொற்க்கொடி திருக்குறள் மற்றும் தமிழ்ப்பாடல் மனப்பாடமாக சொன்னது .

கருத்துகள்